FAQ


Hvorfor skal CBS bygge til?
CBS oplever i disse år, at flere studerende søger om at blive optaget på CBS, og der er derfor stort pres på vores nuværende bygninger og anlæg. Samtidig ønsker CBS at sætte entreprenørskab og innovation øverst på dagsordenen i de kommende år. Det kræver nye typer af undervisnings‐ og studiemiljøer og mere plads til samarbejds‐ og iværksætteraktiviteter. Det kan ikke rummes inden for de eksisterende bygninger, der i dag er fuldt udnyttede. Lige nu er CBS' lokaler spredt over Frederiksberg og fordelt på mange bygninger - helt ud til Flintholm Station. CBS ønsker at samle flere studerende på Solbjerg Campus, hvor CBS ejer arealerne, og hvor der er plads til at udvide.

Hvem står bag projektet?
CBS samarbejder med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet om udviklingen af et campus, der er integreret i byen. CBS er pt. ved at søge fonde til at kunne realisere udbygningen, fordi CBS ikke selv har midler til dette.

RealDania har støttet masterplankonkurrencen og støtter også den igangværende proces med rammelokalplanen. En rammelokalplan fastsætter de overordnede bestemmelser for kommende projektlokalplaner. Alle typer af lokalplaner sendes i offentlig høring.

Hvordan kan jeg få indflydelse på, hvordan området og de nye bygninger kommer til at se ud?
I forbindelse med udarbejdelsen af en rammelokalplan for Solbjerg Campus har CBS etableret en følgegruppe, hvor man som nabo kan deltage og komme med input til områdets udvikling og anvendelse. Frederiksberg Kommune deltager også i følgegruppen. I denne dialog kommer vi bl.a. helt tæt på overgangen mellem CBS og nabomatriklerne, idet vi vil se på niveauforskelle, udformning af overgang mellem nabomatrikler og CBS, samt ideer til fælles brug af grønne områder. Indbliksgener og andet vi ved bygningens udformning har mulighed for at tage hensyn til vil også blive drøftet.

Masterplanen, som er udgangspunktet for rammelokalplanen, angiver hovedprincipper for, hvor der bygges, og hvor der friholdes for bebyggelse. Ligesom den blandt meget andet anviser højden på bygningerne og infrastrukturen i området.  Den konkrete udformning af de enkelte bygninger fastlægges først i en efterfølgende fase. Det sker efter afholdelse af en arkitektkonkurrence om blandt andet bygningernes udformning og design. Her vil der blive gennemført projektlokalplaner for alle bygninger og gennemført en offentlig høring.

Hvor meget skal der bygges, og hvor høje bliver bygningerne?
Kommuneplanen begrænser højden på nybyggeri til 6 etager. Man kan dog søge om tilladelse til at bygge op til 8 etager. Masterplanen for udbygningen af CBS rummer i alt ca. 33.000 m2 fordelt på 5 forskellige bygninger. Et område, der samlet er lidt større end CBS’ hovedbygning på Solbjerg Plads 3. Der, hvor bygningerne ikke danner facade omkring et byrum, trapper de ned i højden for at minimere skygge‐ og udbliksgener for nabobebyggelser. Nye bygninger er placeret ud fra en helhedsbetragtning, hvor kriteriet har været at få mest muligt samlet friareal. Desuden er det et ønske, at campusområdet, som i dag bruges meget til gennemgang, bliver endnu mere rekreativt, og at byrummene indeholder en bred vifte af aktiviteter.

I en tætbebygget kommune som Frederiksberg vil der dog kunne forekomme skyggegener fra nabobebyggelse særligt i vintermånederne. Skyggestudier vil indgå i viderebearbejdning af projektet for at minimere gener for nabobebyggelser.

Hvornår går byggeriet i gang, og hvornår er det færdigt?
Byggeriet går tidligst i gang i 2017, og det vil strække sig over mindst 7 år, da bygninger og byrum forventes opført
etapevist. Noget af det første, der skal udføres, er omlægning af den centrale fjernvarmeledning, som løber gennem campus. Selve udbygningen forventes at begynde fra vest mod øst startende med bygningerne omkring Fasanvej Station.

Hvad betyder byggeriet for parkeringsforholdene?
Efter der er blevet indført 2‐timers begrænsning på p‐pladser på CBS’ areal, er der blevet flere ledige pladser, som også kan benyttes af borgere med beboerlicens. Der skal etableres parkeringspladser til det nye byggeri. Visionen er, at når masterplanen er realiseret, vil der kun i mindre omfang være parkering på terræn. Herved frigøres areal til ophold og rekreation.

Det er afgørende for masterplanen, at der findes en løsning på cykelparkeringsproblemerne, da vi vil have gode byrum, som ikke skal fyldes op med cykler.  Der er derfor tænkt ind i projektet, at en del af cykelparkeringen skal foregår i cykelparkeringskældre, men der skal også findes bedre løsninger for cykelparkering på terræn. CBS og Frederiksberg Kommune har fået støtte på 4 mio. fra Trafikstyrelsen til gennemførelse af en cykelparkerings-konkurrence for ”kompakte, innovative cykelparkeringsløsninger”, og søger pt. andre fonde for at tilvejebringe yderligere finansiering til projektudviklingen.

Hvordan håndteres støj og rod på campusområdet?
Støj i forbindelse med byggearbejde reguleres iht. kommunens forskrift for begrænsning af støjende og støvende
bygge- og anlægsarbejde.


 http://www.frederiksberg.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri/Miljoe-og-energi/Miljoeforhold-ved-byggeri.aspx

De studerende fra CBS holder ”torsdagsbar” hver torsdag og en årlig semesterstartsfest. Der er fastsat grænser for, hvor meget de må støje, og der foretages løbende støjmålinger til kontrol. Hvis man som nabo føler sig generet af støj efter kl. 22.00 eller manglende oprydning efter fester o. lign., bedes man henvende sig med oplysning om præcist tidspunkt og sted, da dette er nødvendigt, for at CBS har mulighed for at se, om reglerne har været overholdt. Der er dog mange andre brugere i området foruden CBS’ studerende, som har indvirkning på campusområdets stand.